பகுதிநேர பணியாளர் வேலைவாய்ப்புகள் ஆண்டுதோறும் 5 சதவிகிதம் அதிகரிப்பு இந்திய பணியாளர் கூட்டமைப்பு அறிக்கையில் தகவல்

https://youtu.be/ND-7StA8Cco?si=aeXB0YSTp8HSR6ul சென்னை, 22 நவம்பர் 2023: இந்திய பணியாளர் கூட்டமைப்பு வேலைவாய்ப்புகளில் பகுதிநேர பணியாளர் வேலைவாய்ப்புகளின் சமூக தாக்கம் குறித்த ஆண்டு அறிக்கையை வெளியிட்டள்ளது. இந்த அறிக்கை அத்தியாவசிய வேலைவாய்ப்பு, மக்கள்தொகை பன்முகத்தன்மை புதிய வேலைவாய்ப்பு விருப்பங்களையும் மற்றும்...